Privacy verklaring Coolspace.


Op deze pagina vind u de privacyverklaring van Coolspace B.V. U vind hier informatie over de persoonsgegevens die wij verwerken, de doelen en grondslagen voor die verwerking, bewaartermijnen, met welke derden wij uw gegevens delen of kunnen delen, cookies, beveiliging en hoe u een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering van uw gegevens kunt doen.


Coolspace is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Coolspace B.V.

Buorren 18

8721 GP Warns, Frl.

The Netherlands

+31 651 270758


Lars van Tuin is de Functionaris Gegevensbescherming van Coolspace Hij is te bereiken via lars@coolspace.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Coolspace verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website verzamelt geen gegevens over websitebezoekers.


Coolspace verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


Geautomatiseerde besluitvorming

Coolspace neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Persoonsgegevens worden uitsluitend gevraagd bij een contractuele overeenkomst tussen Coolspace en client. Coolspace bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden

Coolspace verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Coolspace gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Coolspace en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar lars@coolspace.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Coolspace wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Coolspace neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via lars@coolspace.nl onder vermelding van

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

  1. -Telefoonnummer

  2. -E-mailadres


Coolspace verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.